Le Bruxellois. Independent daily newspaper

Description

English

Le Bruxellois was an official newspaper, edited in Belgium. On 30 November 1914 it published a list of prisoners of war in Germany: page four of the newspaper contains a list of names.

During the war, three types of newspapers appeared in Belgium:

Censored newspapers. These were official newspapers, which could not escape censorship by the German authorities. These publications were better resourced, and could therefore deliver a better quality of print than smaller ones.

Clandestine. These were unofficial newspapers, such as La Libre Belgique.

Free newspapers. These were edited abroad, in neutral and allied countries (for example Ons Vaderland appeared in Calais, France). These publications were not censored by German authorities. Nevertheless, parts of the text are blank. This was done to avoid diplomatic conflicts.

Dutch

Tijdens de oorlog verschenen er in België drie soorten kranten:

Le Bruxellois is een in België uitgegeven officiële krant. Officiële kranten ontkwamen niet aan de censuur van de Duitse overheden. Ze beschikten over meer middelen en konden bijgevolg een betere drukkwaliteit afleveren. (Gecensureerde kranten)

Op deze dag (30 november 1914) publiceerde de krant een lijst van krijgsgevangenen in Duitsland (pagina 4 van de krant: een lijst met namen).

Er werden in België ook clandestiene, onofficiële kranten gedrukt. Een voorbeeld daarvan is La libre Belgique.

Vrije kranten verschenen in het buitenland, in neutrale en geallieerde landen (bv. Ons Vaderland verscheen in het Franse Calais). Deze publicaties vielen niet onder de censuur van de Duitse overheden. Toch zijn sommige delen van de tekst blanco gebleven, om diplomatieke problemen te vermijden.

French

Trois types de journaux parurent en Belgique pendant la Guerre:

Le Bruxellois
est un journal officiel publié en Belgique. Les journaux officiels n’échappaient pas à la censure des autorités allemandes. Disposant de plus de moyens, la qualité d’impression de ces journaux était meilleure que celle des journaux clandestins. (Journaux censurés)

Aujourd’hui (le 30 Novembre 1914), le journal a publié une liste des prisonniers de guerre en Allemagne (page 4 du journal: une liste de noms).

En Belgique, on imprimait aussi des journaux clandestins, non officiels, par exemple La libre Belgique.

Des journaux libres parurent à l’étranger, dans des pays neutres et alliés (par ex. Ons Vaderland fut édité à Calais, en France). Ces publications échappaient à la censure des autorités allemandes. Certaines parties du texte sont pourtant laissées en blanc. Cette pratique était utilisée pour éviter des incidents diplomatiques.

Transcript

Transcript

English

[partial transcription]

Daily news - Complaints
We are forced to create a new recurring section with the abovementioned title. Judging by the many letters we receive in the morning and evening, it won’t take much effort to fill this section.

For not a day goes by when our letterbox does not overflow with messages imploring us to end abuses or to spread the news about a catastrophe or scandal.

Naturally, we cannot deal with every letter we receive, since not all of them are truthful or earnest. Even our entire newspaper would not suffice. However, we occasionally do find an interesting letter in that great pile and we will publish these in our new section once we have established the writer is bona fide.

Today we bring you the story of a complaint we deem valid and which we hope will be brought to a good end, insofar that can be achieved without too many difficulties.

It concerns the following:

The city of Brussels owes hundreds of thousands of francs in payment to experts of whom the court has approved the invoices (which constitutes a verdict). The City cannot meet these payments, which have been outstanding for many months, because—according to its officials—it has spent too much on the unemployed. Moreover, the city argues that it is not fulfilling the payments because those experts did not work for the city, but for a third party, i.e. the State.

Why can the City not do what its debtors ask: give them bonds that become redeemable when the war is over, or any other type of certificate, as cities like Liège, Ghent, Forest and others have done? Those certificates are accepted by businesses in the villages concerned, the debts are paid and everybody is happy.

We know of experts who are waiting to be paid many thousands of francs by the city of Brussels (which refuses to pay in bonds) and who are now in dire straits.
What do you think of this?
… What we think?

We feel that the City could very easily deal with these complaints, since it would not have to spend a penny. Only there are, most likely, those institutions which disapprove of such a break with the customary formalities.

But what about it …

Dutch

[gedeeltelijke transcriptie]

Dagelijks bulletin - Klachten
We zien ons verplicht een vaste rubriek met bovenstaande titel te creëren. Afgaand op de vele brieven die we ’s morgens en ’s avonds ontvangen, zal het ons niet de minste moeite kosten om deze rubriek te vullen.

Er gaat immers geen dag voorbij of onze brievenbus steekt vol met brieven waarin de auteurs ons smeken een einde te maken aan misbruiken of het nieuws over onheil of schandalen te verspreiden.

Natuurlijk kunnen we geen gunstig gevolg geven aan alle brieven die we ontvangen, daar ze niet allemaal waarheidsgetrouw of ernstig zijn. Zelfs onze krant in zijn geheel zou daarvoor niet volstaan. Niettemin vinden we tussen die grote hoop brieven hier en daar een interessante brief die we in onze rubriek zullen opnemen eens we ons hebben vergewist van de goede trouw van de briefschrijver.

Vandaag brengen we het relaas van een klacht die ons gegrond lijkt en waarvan we hopen dat de zaak goed afloopt, voor zover dat zonder al te veel moeilijkheden kan.

Het gaat hierover:

De stad Brussel is honderdduizenden franken ereloon verschuldigd aan experts van wie de rechtbank de rekeningen heeft goedgekeurd (wat neerkomt op een vonnis). De Stad kan die rekeningen, waarvan de betaling al vele maanden wordt gevraagd, momenteel niet betalen, daar ze naar eigen zeggen te veel heeft uitgegeven voor werklozen. Bovendien voert de Stad aan dat ze de rekeningen niet betaalt, daar die experts niet voor de Stad maar voor een derde, i.e. de Staat, hebben gewerkt.

Waarom zou de Stad niet kunnen doen wat haar schuldeisers vragen: hun bonnen geven die na de oorlog betaalbaar worden of eender welke biljetten ook die ze zou uitgeven, zoals andere steden als Luik, Gent, Vorst enzovoort hebben gedaan? Die bonnen worden aanvaard door de handelaars van de betrokken gemeenten, de schulden worden betaald en iedereen is tevreden.

We kennen experts die wachten op vele duizenden franken van de Stad Brussel (die weigert in bonnen te betalen) en die vandaag zwarte sneeuw zien.
Wat denkt u daarvan?
… Wat wij ervan denken?

We vinden dat de Stad heel goed gevolg zou kunnen geven aan die klachten, daar ze geen cent zou moeten uitgeven. Alleen zijn er, wellicht, de bureaus die met een scheef oog aankijken tegen deze inbreuk op de gebruikelijke vormelijkheid.
En dan …

French

[transcription partielle]

Bulletin du jour – Réclamations
Sous ce titre, nous serons obligés de créer une rubrique permanente qui, si nous nous en rapportons aux nombreux courriers que nous recevons matin et soir, sera des plus fournies.

En effet, il ne se passe pas de jour que notre boîte aux lettres ne soit remplie de
missives implorant notre aide pour mettre fin à des abus, pour faire connaître des détresses ou des scandales.

Il va de soi que nous ne pouvons accueillir toutes les lettres que nous recevons, qui ne sont pas toutes véridiques ou sérieuses,
car notre journal entier n'y suffirait pas, mais cependant dans le nombre il en est de très intéressantes que nous insérons bien volontiers après que nous avons pu nous assurer de la bonne foi de leurs auteurs.

Pour aujourd'hui, voici une réclamation qui nous semble fondée et dont la conclusion est à encourager, attendu qu'elle, peut se faire aisément.

Voici de quoi il s'agit :

La ville de Bruxelles doit, pour travaux d'honoraires (salaires d'intellectuels) plusieurs centaines de mille francs à des experts dont les comptes sont approuvés par les tribunaux (ce qui vaut jugement). La ville ne peut payer ces comptes en ce moment, comptes réclamés depuis des mois parce qu'elle à trop dépensé pour les chômeurs,dit-elle, de plus, la ville prétend ne pas payer, parce que ce n'est pas pour elle qu'elle a demandé aux experts de travailler, c'est pour un tiers : l'Etat.

Pourquoi la ville ne pourrait-elle faire ce que ses créanciers demandent : leur donner des bons payables après la guerre ou des billets quelconques qu'elle émettrait, comme ont fait Liège, Gand, Forest, etc. Ces bons sont acceptés par les commerçants de ces communes, les dettes sont payées et tout le monde est content.

Nous connaissons des experts qui ont plusieurs milliers de francs à recevoir de la villede Bruxelles (qui se refuse à payer en bons) et qui sont actuellement dans une misère noire.
Qu'en pensez-vous?
...Ce que nous en pensons?

C'est que la ville pourrait très bien faire droit à ces réclamations, puisqu'elle n'aurait pas un sou à débourser. Seulement, il y a, sans doute, les bureaux
qui ne,voient pas d'un bon, oeil cet accroc au formalisme habituel! '
Et alors...

Full title
Le Bruxellois. Independent daily newspaper
Published
30 November, 1914
Publisher
Le Bruxellois
Format
Newspaper
Held by
Koninklijke Bibliotheek van België (Bibliotheque Royale de Belgique)
Copyright
© Koninklijke Bibliotheek van België (Bibliotheque Royale de Belgique)