Our Homeland. Belgian journal appearing every day of the week

Description

English

Ons Vaderland was a free newspaper that appeared in Calais, France. During the war, three types of newspapers appeared in Belgium:

Censored newspapers. These were official newspapers, edited in Belgium, but which could not escape censorship by the German authorities. These publications had more resources, and could therefore deliver a better quality of print than some smaller ones. An example of an official newspaper is Le Bruxellois.

Clandestine. Unofficial newspapers also printed in Belgium. An example is La Libre Belgique.

Free newspapers. Some, like this one, were edited abroad, in neutral or allied countries. These publications were not censored by German authorities. Nevertheless, parts of the text are blank. This was done to avoid diplomatic conflicts.

Dutch

Tijdens de oorlog verschenen er in België drie soorten kranten:

Le Bruxellois is een in België uitgegeven officiële krant. Officiële kranten ontkwamen niet aan de censuur van de Duitse overheden. Ze beschikten over meer middelen en konden bijgevolg een beter drukkwaliteit afleveren. (Gecensureerde kranten)

Er werden in België ook clandestiene, onofficiële kranten gedrukt. Een voorbeeld daarvan is La libre Belgique.

Vrije kranten, zoals Ons Vaderland, verschenen in het buitenland, in neutrale en geallieerde landen (bv. Ons Vaderland verscheen in het Franse Calais). Deze publicaties vielen niet onder de censuur van de Duitse overheden. Toch zijn sommige delen van de tekst blanco gebleven, om diplomatieke problemen te vermijden.

French

Trois types de journaux parurent en Belgique pendant la Guerre:

Le Bruxellois est un journal officiel publié en Belgique. Les journaux officiels n’échappaient pas à la censure des autorités allemandes. Disposant de plus de moyens, la qualité d’impression de ces journaux était meilleure que celle des journaux clandestins. (Journaux censurés)

En Belgique, on imprimait aussi des journaux clandestins, non officiels, par exemple La libre Belgique.

Des journaux libres parurent à l’étranger, dans des pays neutres et alliés (par ex. Ons Vaderland fut édité à Calais, en France). Ces publications échappaient à la censure des autorités allemandes. Certaines parties du texte sont pourtant laissées en blanc. Cette pratique était utilisée pour éviter des incidents diplomatiques.

Transcript

Transcript

English

[partial transcription]

The Life of a People - Georges Verstappen
In order for a people to be great and remain great, the life of this people has to reflect a continuous ascent. This is clear, for if a people—like the French—stalls but one moment on the road of progress, it is immediately overtaken by more prominent peoples, like the Germans. What then to say about a people that retraces its steps? Does it not resemble a boulder that starts by slowly rolling down a mountain, to later blindly hurl itself into the abyss?
The strong interrelation between the benefit of the individual and that of the community should be considered as the foundation for this continuous progress. Everyone needs to be convinced of the solemn truth contained within this notion and live their life accordingly. Thus, the condition for life is the individual’s ability to sacrifice his own benefit to the common good. Alas, how few are capable of this! For one is, at times, forced to sacrifice an advantage or to forgo a pleasure, yes even to toil away the prime years of one’s life!
Nevertheless, I have great confidence in our Flemish people, and I am convinced that the crowd of individuals will unreluctantly shake off its innate self-interest to make our dearly beloved Flanders—our cherished paternal soil—uniquely great and beautiful. Oh yes, Flanders will live a nobler, fuller life than any other people! Indeed, this great work of love, of charity and patriotism, will come to fruition, for we cry out: “Flanders for Christ” and God shows us our eternal reward!
With regard to Flanders’ life, the following rule of life could be prescribed: “Flemings, be yourselves and maintain the law of the Lord your God!”
The Flemish people have such a remarkably great love and veneration for their country that all those who meet true Flemings are struck with admiration. It is therefore a given that this love should be propagated through new generations. If the Flemish want their country to be unequalled in its perfection, they will have to consider it their first and foremost duty to provide Flanders with a very numerous and healthy offspring.
A numerous offspring! How numerous the deprivations and duties this requires of us, how many cower in the face of it! But halt! Do not recoil, Flanders and Christ compel you! Turn your wide, glistening eyes toward heaven and proclaim: “Your will is my command!”
A numerous offspring is a paramount necessity for Flanders’ life, but that is not the end of it. The Fleming will teach himself and his children that there is more.
In Flanders, too, there will always be moral and physical suffering; it is therefore necessary that each Fleming participates to his ability in order to alleviate this suffering through kindness and science.
Moreover, every person needs solace and encouragement, and this is why some are called upon to express, ennoble and console the soul of the people through their genius and art. Blessed is he who accomplishes this!
Some are called upon to perform altruistic, self-abnegating work: to show the people the way to truth and light.
Thus, each has his own purpose in the great life of our people, and if everyone carries out his task honourably the soul of the people will flourish!
Oh, look, Flemish comrades, how moving this scene is, how millions of people—in a continuous surge of self-sacrifice—yearningly send up their actions, their hearts, their minds toward God’s throne, and how God reaches out to them in blessing!
Rise up! A free Flanders!

Dutch

[gedeeltelijke transcriptie]

Volkerenleven – Georges Verstappen
Opdat een volk groot weze en groot blijve, moet het leven van dit volk het beeld van eene gestadige beklimming weergeven. Dit is klaar, want zoo een volk, zoals b.v. ’t Fransche één oogenblik op den weg van den vooruitgang stilstaat, dan wordt het dadelijk voorbijgestreefd door andere, meer belangrijke volkeren, zoals b.v. het Duitsche. Wat dan te zeggen van een volk dat terug op zijne stappen komt? Krijgt dit niet den aanblik van eenen blok, die stilaan den berg begint af te rollen, om zich later in een blinde, haastige vaart in den afgrond te storten?
Als grondslag voor dien onophoudelijken vooruitgang moet aangenomen worden, dat het belang van den enkeling, en het belang van de gemeenschap nauw in verband tot elkaar staan. Elkeen moet overtuigd zijn, van de ernstige waarheid in deze gedachte begrepen, en er zijne levenswijze naar schikken. Bijgevolg is de levensvoorwaarde, dat de enkeling zijn persoonlijk belang kunne opofferen aan het algemeen belang. Helaas, hoe weinig menschen zijn daartoe in staat! Er wordt immers vereischt dat men nu eens een voordeel opoffert, zich dan weer een genoegen ontzegt, ja zelfs dat men gansch zijn jong leven in noesten arbeid slijt!
Nochtans heb ik groot vertrouwen in ons Vlaamsch volk, en ik ben overtuigd dat de massa der enkelingen zonder weerzin hare aangeboren zelfzucht zal afschudden, om ons zeer geliefd Vlaanderen, onzen dierbaren vadergrond éenig groot, éenig schoon te maken! Oh ja, Vlaanderen zal leven, een edeler, voller leven, dan welk ander volk ook! Zeker, dat groot liefdewerk, van naastenliefde en liefde tot den vadergrond, zal voltrokken worden, want wij roepen: “Vlaanderen voor Christus” en de Liefdegod toont ons de eeuwige belooning!
Waar het Vlaanderen’s leven geldt, [zou?] men zich kunnen bepalen dezen levensregel voor te schrijven: “Vlamingen, weest uzelf en onderhoudt de wet van den Heer uwen God!”
De Vlamingen hebben eene liefde, eene vereering voor hun land, zoo treffend groot, dat alleen die met echte Vlamingen in aanraking komen, met bewondering geslagen zijn. Het spreekt dan ook vanzelf dat met de nieuwe geslachten, die liefde moet voortgeplant worden. Zoo de Vlamingen hun edel land eenig volmaakt willen, moeten zij zich als eersten en bijzondersten plicht rekenen, Vlaanderen een uiterst talrijk en gezond kroost te schenken.
Een talrijk kroost! Wat al ontberingen en plichten legt ons dat niet op, hoeveel schrikken er niet voor terug! Maar halt! Geen terugdeinzen, Vlaanderen en Christus gebieden! De schitterende, open blik, ten hemel geslagen en gezegd: “Dat uw wil mij heilig weze!”
Een talrijk kroost is eene allervoornaamste noodzakelijkheid voor Vlaanderen’s leven, maar daarmee is alles nog niet gedaan. De Vlaming zal zichzelf en zijne kinderen leeren, dat er nog meer is.
Ook in Vlaanderen zal altijd zedelijk en lichamelijk lijden bestaan ; vereischt wordt dan, dat elke Vlaming naar vermogen medewerke, om door goedheid en wetenschap dit lijden te verzachten.
Elk mensch heeft ten andere opbeuring en troost noodig, daarom is het ook, dat enkelen de zending ontvangen, door hun genius en kunst de volksziel te vertolken, te veredelen, te troosten! Gezegend hij, die erin gelukt!
Enkelen zijn geroepen om het edelhartig, zelfverloochenend werk te verrichten: het volk den weg naar waarheid en licht te toonen.
Zoo heeft elk zijn doel in het groote volksleven, en zoo elk zijne taak in geweten betrachte, dan heeft de volksziel een vruchtbaar leven!
Oh, zie, Vlaamsche jongens, hoe treffend dit schouwspel is, hoe miljoenen menschen in eene gedurige opwelling van zelfverloochening, hun daden, hun harten, hun geesten in één liefdesdrang omhoog zenden tot bij Gods troon, en hoe de Liefdegod de handen zegenend uitstrekt!
Hooger op! Vlaandren vrij!

French

[transcription partielle]

La vie des peuples – Georges Verstappen
Pour qu’une nation devienne grande et le reste, sa vie doit apparaître comme une ascension constante. C’est évident, car une telle nation, comme par exemple la France, qui s’arrête un moment sur la route du progrès, se trouve dépassée par d’autre nations plus importantes, comme la nation allemande par exemple. Que dire alors d’une nation qui revient sur ses pas ? Ne donne-t-elle pas l’impression d’un bloc qui commence à dégringoler doucement la montagne pour ensuite s’emballer dans une course folle et aveugle et se jeter dans le précipice ?
Ce progrès constant doit avoir pour fondement consenti le fait que l’intérêt de l’individu et celui de la communauté sont intimement liés. Chacun doit être convaincu de la profonde vérité de cette idée et y adapter son mode de vie. Par conséquent la vie [de la nation] requiert que l’individu puisse sacrifier son propre intérêt pour l’intérêt commun. Hélas, si peu de gens y sont disposés ! Il est en effet exigé que l’on montre dés maintenant l’exemple, que l’ on renonce une fois de plus au plaisir, et même que l’on passe toute sa jeunesse à travailler avec labeur.
J’ai pourtant grande confiance en notre nation flamande, et je suis convaincu que la foule des individus va sans peine se défaire de son égoïsme inné pour faire de notre chère Flandre, notre patrie bien aimée, une Flandre unie, grande et belle. Oh oui, la Flandre va vivre, d’une vie plus noble et plus entière que tout autre nation ! C’est certain, cette grande œuvre de charité, d’amour du prochain et de la patrie, sera menée à bien car nous crions : « la Flandre pour le Christ » et le Dieu d’amour nous montre la récompense éternelle !
Là où compte la vie de la Flandre, on pourrait se limiter à recommander cette règle de vie : « Flamands, soyez vous-même et observez la loi du Seigneur votre Dieu !
L’amour, la vénération que les flamands ont pour leur pays sont à ce point grands, que tous ceux qui rencontrent de vrais Flamands se trouvent frappés d’admiration. Il va de soi que cet amour doit se transmettre aux nouvelles générations. Si les Flamands veulent voir leur noble pays se réaliser, ils doivent se donner comme premier et plus important devoir de lui offrir une progéniture nombreuse et saine.
Une progéniture nombreuse! Combien de privations et de devoirs s’imposeront à nous, combien sont découragés par cela! Mais attendez ! Pas de retour en arrière, la Flandre et le Christ commandent ! Le regard clair et ouvert vers la ciel disons: « que votre souhait me soit sacré! »
Une descendance nombreuse est une nécessité première pour la vie de la Flandre, mais cela ne suffit pas. Le flamand va apprendre, à lui et à ses enfants, qu’il y a encore plus.
En Flandre comme ailleurs on trouvera toujours la souffrance de l’esprit et du corps; il est dés lors exigé de tout Flamand qu’il contribue selon ses moyens à adoucir la souffrance, par la bonté et la science.
Chacun a en outre besoin d’être encouragé et consolé, c’est pour cette raison que certains reçoivent pour mission, grâce à leur génie et leur art, d’interpréter l’âme du peuple, d’ennoblir, de réconforter ! Soit béni celui qui y parvient !
Certains sont appelés à accomplir la noblesse du coeur et l’abnégation pour montrer au peuple le chemin de la vérité et de la lumière.
Ainsi, à chacun son but pour la vie du peuple, et à chacun sa tâche. Si chacun fait sa tâche consciencieusement, l’âme du peuple aura une vie prolifique !
Oh, voyez, jeunes Flamands, comme ce spectacle est frappant, comment des millions de personnes envoient dans un jaillissement constant d’abnégation leurs actions, leurs cœurs, leurs esprits dans un ardant désir d’amour, là-haut vers le trône de Dieu.
Plus haut ! Libérez la Flandre !

Full title
Our Homeland. Belgian journal appearing every day of the week
Published
01 February, 1918
Format
Newspaper
Held by
Koninklijke Bibliotheek van België (Bibliotheque Royale de Belgique)
Copyright
© Koninklijke Bibliotheek van België (Bibliotheque Royale de Belgique)