Click here to skip to content

Jews in Hungary: a select bibliography of works in the British Library

The following list is a selection of material held by the British Library on the subject of Jews and Jewish studies in Hungary.

Further information about the British Library's holdings on this subject is available from the Slavonic and East European Collections and the Asia, Pacific and Africa Collections. (For information about holdings in the Asia, Pacific & Africa Collections, please visit the Asian & African Studies Reading Room, or contact the Hebrew Curators.)

In the following text, codes which appear in square brackets after references ([ZA.9.d.187]) indicate British Library shelfmarks.

Bibliographies

 • Braham, Randolph L. The Hungarian Jewish catastrophe: a selected and annotated bibliography ([New York]: Social Science Monographs, 1984) [2725.d.94]


 • Braham, Randolph L. Jews in the communist world (a bibliography, 1945-1960) (New York: Twayne Publishers, [1961]) [2726.k.15]


 • Dalmat, Dan. Bibliographia Hungarica-Judaica = Magyar-zsidó bibliográfia, 1945-1990 ([Budapest]: GÉNIUSZ, 1991) [2725.g.2194]


 • Jews and Judaism in East European publications 1945-1970. Part 1 Hungary: a bibliography, compiled by B. Yaron (Jerusalem, 1972) [ORW.1995.a.92/1.OIOC]


 • Haraszti, György. Magyar zsidó levéltári repertórium, [a kötetet szerkesztette Komoróczy Géza; a mutatókat készítette Dezsõ Tamás ... et al.] (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993-) [ZA.9.a.7088]

 • Kárteszi, Á. A Scheiber-könyvtár katalógusa = Catalogue of the Scheiber library (Budapest, 1992) [X.0700/859(9)]


 • Rakover, Nahum. The multi-language bibliography of Jewish law (Jerusalem: Jewish Legal Heritage Society, [1990]) [OIC296.18 OIOC]


 • Scheiber, Sándor. Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája = Bibliography of Hungarian Jewish newspapers and journals, a szerzõ hagyatékából sajtó alá rendezte Scheiberné Bernáth Lívia és Barabás Györgyi; az MTA Judaisztikai Kutatócsoport megbízásából újabb anyaggal kiegészítette Barabás Györgyi (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) [2725.g.2189]

 Journals and periodicals

 • Cultur-Almanach, szerkeszti Hevesi Simon (Budapest: Országos Magyar Izraelita Közmûvelõdési Egyesület, 1910-1912) [YA.1996.b.2461]


 • Évkönyv, kiadja az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1897, 1901, 1908-1918, 1930, 1931, 1933, 1936-1938, 1940, 1943, 1948 (Budapest, 1897-1948) [Ac.8980.d]


 • Évkönyv, kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete, szerkeszti Schweitzer József (Budapest, 1970-1984) [P.101/478]


 • Évkönyv: az Országos Rabbiképzõ Intézet kiadványa, szerkeszti Schweitzer József (Budapest: Országos Rabbiképzõ Intézet, 1991-) [P.101/478]


 • Hungarian-Jewish studies, edited by Randolph L. Braham (New York: World Federation of Hungarian Jews, 1966-) [X.0800/430]


 • Magyar zsidó: független politikai és kulturális folyóirat, szerkeszti Vizsolyi-Wahrsager Dávid, 1. sz.- ([Budapest?: s.n., 1987-]) [Cup.410.g.758]

 • Magyar Zsidó Almanach, szerkeszti Dr. Patai J., 1. évf. 1911 [with illustrations] (Budapest, 1911) [PP.2430.yb]


 • Magyar-zsidó oklevéltár / Monumenta Hungariae Judaica, (Budapest: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1903-) [AC.8980.b/2]


 • Magyar-Zsidó Szemle, szerkesztik: Bacher V. ... [et al.] (Budapest, 1884-) [PP.15.e]


 • Múlt és jövõ: zsidó irodalmi mûvészeti társadalmi és kritikai folyóirat ... [1911, évf.1-] (Budapest, 1911-) [Incomplete; wanting several issues] [ZA.9.b.212]

 General works

 • Braham, Randolph Lewis. Hungarian-Jewish studies, edited by Randolph L. Braham (New York: World Federation of Hungarian Jews, 1966) [X.800/2256]


 • Gaster, Moses. Judaica & Hungarica: a zsidó, magyar és román mûvelõdési és politikai kölcsönhatások történetébõl = Din istoria interferenþelor culturale ºi politice dintre evrei, maghiari ºi români, a bevezetést írta és a forrásokat válogatta Miskolczy Ambrus (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Román Filológiai Tanszék, 1993) [YA.1998.a.9247]


 • Hungarian-Jewish studies, edited by Randolph L. Braham [Vol. I] (New York: World Federation of Hungarian Jews, 1966) [ORW.1998.a.482/1 OIOC]


 • Hungarian-Jewish studies, edited by Randolph L. Braham [Vol. II] (New York: World Federation of Hungarian Jews, 1969) [ORW.1998.a.482/2 OIOC]


 • Hungarian-Jewish studies, edited by Randolph L. Braham [Vol. III] (New York: World Federation of Hungarian Jews, 1973) [ORW.1998.a.482/3 OIOC]


 • Kardos, Albert. A magyar zsidóság nemzeti hivatása (Budapest, 1892) [4034.m.13.(8)]


 • Kempelen, Béla. Magyarországi zsidó és zsidó eredetû családok ... 3 köt. (Budapest, 1937-39) [9915.ppp.11]


 • Komlós, Aladár. Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig ([Budapest]: Múlt és Jövõ Kiadó, 1997) [YA.1998.b.4649]


 • Löwinger, David Sámuel. Jewish studies in memory of Michael Guttmann ... = Tanulmányok a zsidó tudomány körébõl Dr. Guttmann Mihály emlékére, [with a bibliography of Guttmann's works and a portrait] (Budapest, 1946-) [1986.b.42] [W.P.5153]


 • Reményi Gyenes, István. Ismerjük õket?: zsidó származású nevezetes magyarok arcképcsarnoka (Budapest: Ex Libris Kiadó, 1995) [YA.1997.b.4272]


 • Scheiberné Bernáth, Lívia. A magyarországi zsidóság személy- és családnevei II. József névadó rendeletéig, Mollay Károly elõszavával (Budapest: Magyar Izraeliták Országos Képviseletének kiadása, 1981) [X.0808/764(10)]


 • Székely, Béla. Az antiszemitizmus és története (Budapest, [1936]) [04516.a.1]


 • Tábor, Béla. A zsidóság két útja (Budapest: Pesti Szalon Könyvkiadó, c1990) [YA.1993.a.25328]


 • Ujvári, Péter. Magyar zsidó lexikon (Budapest, 1929) [04034.i.53]


 • Venetianer, Lajos. A magyar zsidóság története: a honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel gazdasági és mûvelõdési fejlõdésére (Budapest, 1922) [X.808/6320]

 History: to 1900

 • Ballagi, Mór. A' Zsidókról, [with a preface by P. Vajda] (Pesten, 1840) [4034.cc.36.(1)]


 • Bernstein, Béla. A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók ... A zsidó honvédek négy névjegyzékével (Második átdolgozott kiadás) (Budapest, 1939) [04516.a.8]


 • Brett, Samuel. A narrative of the proceedings of a Great Councel of Jews assembled in the plain of Ageda in Hungaria ... to examine the Scriptures concerning Christ; on the 12th October, 1650. By S. Brett there present. Also, a relation of some other oservations [sic] in his travels beyond the seas, etc. (London: Richard Moon, 1655) [E.833.(8.)]


 • Eisler, Mátyás. Az erdélyi zsidók múltjából - a fejedelmi korban ...: különlenyomat az Erdélyi Múzeum 1901-iki évfolyamából (Kolozsvár, 1901) [04034.i.12.(3)]


 • Eötvös, József, Baron. [A zsidók emancipatioja] Dissertazione sulla Emancipazione degli Ebrei (Pest, 1842) [4033.aa.51.(3)]


 • Eötvös, József, Baron. [A zsidók emanicpatioja] Die Emancipation der Juden, aus dem Ungarischen des J. v. E. Deutsch von H. Klein. Zweite Auflage (Pesth, 1841) [4033.d.27]


 • Eötvös, József, Baron. [A zsidók emancipatioja] Sull Emancipazione degli Israeliti ... dall ungarese tradotto in tedesco da E. Klein, e dal tedesco in italiano da A. Bianchi-Giovini; [with an introduction by G. Dina] (Torino, 1848) [4033.aaa.60.(1)]


 • Farkas, Ödön. A zsidó kérdés Magyarországon (Budapest, [1882?]) [4033.h.32.(4)]


 • Fehér, Holló. Polgári házasság és zsidókérdés (Budapest, 1893) [5175.e.24.(10)]


 • Fischer, Antal. Egy pár õszinte nyílt szó az Izraelita Iskolákban még mûködõ nem Magyar tanítók ügyét illetõleg (Pest, 1861) [8308.d.99.(5)]


 • Friedländer, Sára. Saphir Móric Gottlieb: tanulmány a zsidó asszimilációs törekvések kezdeteirõl = Moritz Gottleb Saphir: Studie über die Anfänge der jüdischen Assimilationsbestrebungen [with a table of contents in German] In: Irodalomtudományi Évkönyv, 6. köt., pp. 201-309 (1940) [Ac.821/9]


 • Gábel, Jakab. A lelkiismereti szabadság és a magyarhoni zsidók szervezése. Nyílt válasz D. Erényi Ullmann Sándor ... a képviselõház ... ülésén, elmondott beszédére ... Asbóth J. levelével a szerzõhöz (Budapest, 1890) [4034.m.13.(4.)]


 • Hoffmann, Mór. A Semiták és Antisemiták [In defence of the Hungarian Jews] (Budapest; Nagy-Kanizsa [printed], 1883) [4034.i.22.(3)]


 • Hungary. Országgyûlés. A Magyarország- s hozzá kapcsolt tartományokbeli izraelita lakosok nevében eljáró küldöttség [Begin:] Fenséges császári királyi Fõherczeg Magyarország Nádora! etc. [An appeal for the emancipation of the Jews] (1840) [fol. Hung.1.k.24.(8)]


 • Kassay, Adolf. A zsidó házasságokra vonatkozó jogelvek és szabályok a megfelelõ rendeletekkel és határozatokkal ..., átdolgozta és bõvítette Severus (Budapest, 1891) [8415.ff.11.(6.)]


 • Kaufmann, David. A zsidók utolsó kiûzése Bécsbõl és Alsó-Ausztriából, elõzményei 1625-1670 és áldozatai (Budapest, 1889) [4516.ee.23]


 • Klein, Jakab. A zsidó meg a jótékonyság, egyszersmind válasz Bartha Miklós orsz. képviselõnek az Ellenzék 154. számában megjelent Zsidó-nõegylet czímû vezérczikkére (Kolozsvár, 1889) [4034.l.22.(8.)]


 • Kohn, Sámuel. A zsidók története Magyarországon, etc. 1. köt. (Budapest, 1884) [4516.cc.18]


 • Lichtschein, Lajos. A zsidók közép, jelenkori helyzetök- és viszonyaikról s az innen származható joggal követelt emancipatiojuk (Nagy-Kanizsán, 1866) [4033.aa.53.(5)]


 • Pálfi, Károly. A magyar nemzet õstörténete és a zsidóság, etc. In: Nemes Váradi, Imre. Mérlegen, etc. (1969) [X.800/7263]


 • Pollák, Miksa. A zsidók Bécs-Újhelyen: tanulmány a zsidók történetéhez Alsó-Ausztriában és Magyarországon (Budapest, 1892) [4034.m.3]


 • Rokonstein, Jehudah Leopold. A Magyar Izraelita 1860-ik évben (Pesten, 1860) [4033.a.39]


 • Schück, Salamon. A keresztények a zsidókról [Quotations from authors favourable to the Jews, by way of defending them against imputations made at a trial at Eszlár on the Theiss] (Karczag, 1882) [4034.l.22.(2)]


 • Simon, László. Zsidókérdés a magyar reformkorban: 1790-1848, különös tekintettel a nemzetiségre (Debrecen, 1936) [04516.b.9]


 • Szilágyi, Albert. Zsidóság és kereszténység, vagy képek a múltból és a jelenbõl (Arad, 1894) [04034.g.4.(4)]


 • Sztehlo, Kornél. Zsidó házassági jog: adalék a zsidó-kérdés megoldásához (Budapest, 1880) [4033.h.32.(2)]


 • Toury, Jacob. Die jüdische Presse im österreichischen Kaiserreich: ein Beitrag zur Problematik der Akkulturation 1802-1918 (Tübingen: Mohr, 1983) [Ac.2276/3[vol.41]]


 • Venetianer, Lajos. A zsidóság szervezete az európai államokban... (Budapest, 1901) [X.808/11799]


 • Weisz, Ignácz. A zsidók és a nemzetiségek (Brassó, 1894) [04034.g.3.(5)]


 • Zsidó közigazgatási naptár az 5650-ki évre, 1889/1890 (Budapest, [1889]) [P.P.2430.y]

 20th century

 • Akik befogadnak: mit kell tudniok a Magyarországból érkezõ zsidóknak a világ zsidóságáról ... [by Robert Major; with portraits] (New York, 1957) [X.809/4285]


 • Bitton-Jackson, Livia. Elli: coming of age in the holocaust (London: Panther, 1984, c1980) [X.958/27712]


 • Bosnyák, Zoltán. Harc a zsidó sajtó ellen! Sajtópolitikai tanulmány (Budapest, 1938) [4034.bb.20]


 • Bosnyák, Zoltán. A zsidókérdés újabb alakulása Magyarországon (Budapest, 1938) [4034.l.28]


 • Braham, Randolph Lewis. The destruction of Hungarian Jewry: a documentary account [with facsimiles] 2 vol. (New York: Pro Arte for the World Federation of Hungarian Jews, 1963) [X.702/308]


 • Braham, Randolph Lewis. The Eichmann case: a source book (New York: World Federation of Hungarian Jews, 1969) [X.200/4519]


 • Braham, Randolph Lewis. [Eichmann and the destruction of Hungarian Jewry] Eichmann és a magyar zsidóság pusztulása ..., fordította Farkas Ervin, et al. (New York: Pro Arte Publishing, [1963]) [X.709/19249]


 • Chaldeus, Simon, pseud. [i.e. Árpád Kováts] A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre: világpolitikai tanulmány (Budapest, [1928]) [This book, the author of which was sentenced to imprisonment for causing to be published matter likely to disturb relations between Jews and non-Jews in Hungary, was impounded by order of the Court, and certain pages cut out. Pages to replace these were supplied, and on these latter, offending passages are omitted. The offending passages were quoted in the Judgment of the Court published in the Nemzeti Élet No. 48 of the year 1929, a copy of which is inserted. [C.37.ee.7]


 • Cohen, Asher. The Halutz resistance in Hungary, 1942-1944, translated from the Hebrew by Carl Alpert (Boulder [Colo.]: Social Science Monographs, 1986) [YH.1988.b.230]


 • Cohen, Israel. The Jews in Hungary ..., reprinted by ... permission of the editor of The Contemporary Review, [1939] [4035.c.30]


 • Csepeli, György. --és nem is kell hozzá zsidó: az antiszemitizmus társadalomlélektana (Budapest: Kozmosz Könyvek, c1990) [YA.1992.a.12214]


 • Deaglio, Enrico. The banality of goodness: the story of Giorgio Perlasca, English translation by Gregory Conti (Notre Dame, Ind.; London: University of Notre Dame Press, 1998) [YC.1998.a.4790]


 • Deák, István. Jewish soldiers in Austro-Hungarian society (New York: Leo Baeck Institute, 1990) [WZOR.1994.a.81/34 OIOC]


 • Dénes, Magda. Castles burning (London: Anchor, 1998) [YK.1998.a.76]


 • Domokos, József. Innen és túl az Óperencián (Budapest: Gondolat, 1977) [YA.1986.a.5771]


 • Egan, Lajos. A zsidókérdés Magyarországban (Esztergom, 1910) [04034.eee.29]


 • Emlékezések a koncentrációs táborok felszabadulásának ötvenedik évfordulójára, [szerkesztette Bakó Ágnes, Szabó Éva, Verõ Gábor] (Hungary: A Magyar Auschwitz Alapítvány--Holocaust Dokumentációs Központ, 1995) [YA.1997.a.3558]


 • Fejér, Lajos. Zsidóság (Budapest, [1936]) [04034.i.65]


 • Fodor, Lajos. A zsidó törvény és a cionisták (Hatvan, 1938) [20014.b.17]


 • Friedmann, Illés. A magyar zsidóság egységes szervezete (Vágújhely, 1911) [X.108/2420]


 • Gábor, Gyula. A numerus clausus és a zsidó egyetem ([Budapest], 1924) [4033.bb.62]


 • Gabori, George. When evils were most free, translated from the author's Hungarian version by Eric Johnson with George Faludy ([Ottawa]: Deneau, 1981) [YA.1998.b.3594]


 • Galló, Olga. Tíz hónap Babilon (Budapest: [s.n.], 1978) [YA.1986.a.11323]


 • Genocide and rescue: the Holocaust in Hungary 1944, edited by David Cesarani (Oxford: Berg, 1997) [YC.1999.a.2473]


 • Gilbert, Martin. The boys: triumph over adversity (London: Weidenfeld & Nicolson, 1996) [YK.1997.b.1255]


 • Goldstein, Jacob. Individuelles und kollektives Verhalten in Nazi-Konzentrationslagern: soziologische und psychologische Studien zu Berichten ungarisch-jüdischer Überlebender, Jacob Goldstein, Irving F. Lukoff, Herbert A. Strauss (Frankfurt [Main]: Campus, c1991) [YA.1994.a.7334]


 • Handler, Andrew. From the ghetto to the games: Jewish athletes in Hungary (Boulder: East European Monographs, 1985) [YK.1987.a.5590]


 • The Holocaust in Hungary: fifty years later, edited by Randolph L. Braham and Attila Pók ([New York]: Rosenthal Institute for Holocaust Studies, Graduate Center of the City University of New York, 1997) [YC.1999.b.308]


 • The Holocaust in Hungary: forty years later, edited by Randolph L. Braham and Béla Vágó ([Boulder?]: Social Science Monographs, 1985) [YC.1987.b.625]


 • Ítéljetek: néhány kiragadott lap a magyar zsidó életközösség könyvébõl, [szerkesztette dr. Vida Márton] (Budapest, 1939) [YA.1993.b.4355]

 • Jacobs, Gerald. Sacred games (London: Penguin, 1995) [YK.1996.a.7560]


 • Juhász, Gyula. A háború és Magyarország, 1938-1945 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986) [YA.1988.a.16423]


 • Keller, László. Küldetésem: a zsidó tradíciók szolgálatában (Budapest: Távlat kiadás, 1994) [YA.1997.a.10025]


 • Kemény, Simon. Napló, 1942-1944 [a válogatás, szöveggondozás és a jegyzetek összeállítása Papp Anna és Kovács Béla munkája] (Budapest: Magvetõ, c1987) [YA.1990.a.12985]


 • Kenez, Peter. Varieties of fear: growing up Jewish under Nazism and Communism (Lanham, MD: University Press of America; London: University Publishing Associates, 1994) [YC.1995.a.1722]


 • Lévai, Jenõ. Geheime Reichssache. Papst Pius XII. hat nicht geschwiegen. Berichte, Dokumente, Akten zusammengestellt aufgrund kirchlichen und staatlichen Archivmaterials von Jenõ Lévai, mit einem Vor- und Nachwort von Dr. Robert M. W. Kempner, etc.; Übersetzung aus dem Ungarischen von Andor Matolcsy (Köln-Müngersdorf: Verlag Wort und Werk, 1966) [X.100/11234]


 • Lévai, Jenõ. Zsidósors Magyarországon (Az üldözés kora) (Budapest, [1948]) [4035.c.39]


 • Lévai, Jenõ. Black book on the martyrdom of Hungarian Jewry ..., edited by Lawrence P. Davis (Zürich: Central European Times Publishing Co.; Vienna: Panorama Publishing Co., 1948) [4515.dd.39]


 • Lévai, Jenõ. Eichmann in Hungary: documents, edited by J. Lévai (Budapest: Pannonia Press, 1961) [9526.g.4]


 • Lévai, Jenõ. Fekete könyv: a magyar zsidóság szenvedéseirõl (Budapest, 1946) [04034.eee.98]


 • Lévai, Jenõ. Hungarian Jewry and the papacy. Pope Pius XII did not remain silent. Reports, documents and records from church and state archives assembled by Jenõ Lévai, translated by J. R. Foster, etc. (London: Sands and Co. Ltd., 1968) [X.100/6724]


 • Lévai, Jenõ. Szürke könyv magyar zsidók megmentésérõl ([Budapest, 1946?]) [04034.eee.97]


 • Levi, Trude. A cat called Adolf (London: Vallentine Mitchell, 1994) [YC.1995.a.1982]


 • London Committee of Deputies of the British Jews. Joint Foreign Committee of the Board of Deputies of British Jews and Anglo-Jewish Association. The Jewish Minority in Hungary. The Hungarian law no. XXV. of the year 1920 'Numerus Clausus' - before the Council of the League of Nations ... Report by the Secretary (Lucien Wolf) ... together with official correspondence and other documents, etc. (London) [8072.ff.26]


 • Löw, Immanuel. Kétszáz beszéd, 1919-1939 (Szeged: A Szegedi Zsidó Hitközség kiadása, 1939) [YA.1989.b.5982]


 • A magyarországi háborús munkaszolgálat: túlélõk visszaemlékezései, szerkesztette Randolph L. Braham (Budapest: Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség (TEDISZ); Szent Pál Akadémia, 1996) [YA.1998.a.4133]


 • Magyarországi zsidó hitközségek, 1944. április: a Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán, közzéteszi Schweitzer József; az eredeti kérdõívek és dokumentumok alapján sajtó alá rendezte Frojimovics Kinga; [a kötetet szerkesztette Komoróczy Géza] (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1994-) [ZA.9.b.1462]


 • Munkácsi, Ernõ. Hogyan történt?: adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához (Budapest: Renaissance kiadás, 1947) [X.708/42650]


 • Names of Jewish victims of Hungarian labour battalions: A-J (New York: Beate and Serge Klarsfeld Foundation, [1994?]) [LB.31.c.6177]


 • Names of Jewish victims of Hungarian labour battalions: K-Z (New York: Beate and Serge Klarsfeld Foundation, [1994?]) [LB.31.b.10096]


 • Pelle, János. Antiszemitizmus és totalitarizmus (Budapest: Jószöveg Mûhely, 1999) [YA.2000.a.27657]


 • Pierik, Perry. Hungary, 1944-1945: the forgotten tragedy: the last German offensives of the Second World War: the loss of the last Jewish community in Europe (Nieuwegein: Aspekt, 1996) [YA.1999.a.9514]


 • Polák, Miklós. Benjámin hátratekint: jegyzetek a háború utolsó évérõl ([Budapest: Argumentum, 1996]) [YA.1997.a.8340]


 • Raab, Elisabeth M. And peace never came (Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, c1997) [YA.1998.a.1827]


 • Radisics, Elemér. Reflexiók az októberi forradalomhoz: a középosztály és a zsidóság szerepe (Budapest, 1919) [04033.e.28]


 • Radisics, Elemér. Reflexiók a keresztény kurzushoz: lehet-e ma megoldani a zsidókérdést? (Budapest, 1920) [04033.h.7]


 • Rózsa, Ágnes. Nürnbergi lágernapló, 1944-45, [Bajor Andor elõszavával] (Budapest: Magvetõ, 1978) [X.808/42118]


 • Sallai, Elemér. Mozgó vesztõhely (Budapest: Magvetõ, 1979) [X.808/42117]


 • Scheiber, Sándor. Ünnepi beszéd: elmondotta az Országos Rabbiképzõ Intézet centenáriumán, Budapesten, 1977. december 5-én Dr. Scheiber Sándor (New York: [s.n.], 1978) [YA.1998.a.3296]


 • Seifert, Géza. A magyar zsidóság náci-üldözésének 25. évfordulójára (Budapest, 1970) [X.708/8465]


 • Siegal, Aranka. Upon the head of the goat: a childhood in Hungary 1939-1944 (London: Dent, 1982, c1981) [X.809/53440]


 • Sós, Endre. Cion bölcsei a horogkereszt árnyékában: egy antiszemita hamisítvány rémregénye (Budapest, [1937]) [04034.m.3]


 • Stark Hélène. Mémoires d'une juive hongroise 1940-1945 ([Toulouse]: Privat, 1981) [X.529/66473]


 • Stark, Tamás. Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után (1939-1955) (Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1995) [YA.1996.b.3823]


 • Steiner, Edward A. From alien to citizen (New York: Arno Press, 1975) [YA.1986.b.1159]


 • Studies on the Holocaust in Hungary, edited by Randolph L. Braham (Boulder: Social Science Monographs and the Csengeri Institute for Holocaust Studies of the Graduate School and University Center of the City University of New York, 1990) [YC.1993.b.5625]


 • Szász, Zoltán. Magyarság és zsidóság (Budapest: Szekulesz Imre, 1925?) [YA.1990.a.13399]


 • Szép, Ernõ. The smell of humans: a memoir of the holocaust in Hungary, translated by John Batki, with an introductory essay by Dezsõ Tandori (Budapest: Corvina; Central European University Press, 1994) [YA.1996.a.4692]


 • Szita, Szabolcs. Utak a pokolból: magyar deportáltak az annektált Ausztriában, 1944-1945 ([Budapest?]: Metalon Manager Iroda, 1991) [YA.1993.a.24869]


 • Tarcali, Robert. Quand Horthy est Roi [On the persecution of the Jews in Hungary] (Paris, 1922) [04033.h.5]


 • The tragedy of Hungarian Jewry, edited by Randolph L. Braham ([New York]: Social Science Monographs, c1986) [YH.1988.b.480]


 • Vadász, Ferenc. Megtörténhetett? (Budapest: Tízes Kft., 1994) [YA.1996.a.54]


 • Varga, Susan. Heddy and me (Ringwood, Vic.: Harmondsworth; Penguin Books, 1994) [YA.1997.a.14740]


 • Weszprémy, Kálmán. A magyarországi zsidók statisztikája. In: Hungary. Jews. A magyarországi zsidóságról, no. 1. 1907, etc. [04034.k]


 • Wistrich, Robert S. Socialism and the Jews: the dilemmas of assimilation in Germany and Austria-Hungary (Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press; London: Associated University Presses, c1982) [X.200/41486] [YK.1987.b.4451]


 • Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus: tanulmányok a zsidókérdésrõl a huszadik századi Magyarországon, [sajtó alá rendezte Hanák Péter] (Budapest: Gondolat, 1984) [YA.1987.a.523]


 • Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon, Karády Viktor ... [et al.] (Párizs, Magyar Füzetek, 1984 [YA.1990.a.5225]

 Raoul Wallenberg

 • Anger, Per. With Raoul Wallenberg in Budapest: memories of the war years in Hungary, preface by Elie Wiesel; translated from the Swedish by Davil Mel Paul and Margareta Paul (New York: Holocaust Library, 1981) [ORW.1990.a.2464 OIOC]


 • Bierman, John. Righteous gentile: the story of Raoul Wallenberg, missing hero of the holocaust (London: Allen Lane, 1981) [X.809/50114]


 • Ember, Mária. Ránk akarták kenni ([Budapest]: Héttorony Könyvkiadó, 1992) [YA.1995.a.21983]


 • Handler, Andrew. A man for all connections: Raoul Wallenberg and the Hungarian state apparatus, 1944-1945 (Westport, Conn.; London: Praeger, 1996) [YC.1996.b.4543]


 • Lévai, Jenõ. Raoul Wallenberg - regényes élete, hõsi küzdelmei, rejtélyes eltûnésének titka, [utószó Mezei András] (Budapest: ÁKV-Maecenas, 1988, c1948) [YA.1991.a.81]


 • Lévai, Jenõ. Raoul Wallenberg: hjälten i Budapest. Autentisk skildring av Kungl. Svenska Beskickningens i Budapest räddningsaktion 1944-1945 [with illustrations, including portraits] (Stockholm, 1948) [4035.c.27.]


 • Marton, Kati. Wallenberg: missing hero (New York: Arcade Publishing, c1995) [YA.1997.a.13164]


 • Nicholson, Michael; Winner, David. Raoul Wallenberg: the Swedish diplomat who saved 100,000 Jews from the Nazi holocaust, (Watford: Exley, 1989) [YC.1989.a.5473]


 • Skoglund, Elizabeth. A quiet courage: Per Anger, Wallenberg's co-liberator of Hungarian Jews (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, c1997) [YA.1998.a.12916]


 • Smith, Danny. Wallenberg: lost hero (Basingstoke: Marshall Pickering, 1986) [YC.1987.a.1296]


 • Wallenberg, Raoul. Letters and dispatches, 1924-1944, translated by Kjersti Board (New York: Arcade, 1995) [YA.1996.b.7710]

 Culture and religion

 • Ady, Endre. A zsidóságról, Fehér Dezsõ elõszavával (Nagyvárad: Nagyváradi Napló-Nyomda Rt., 1919) [ZA.9.a.1098(21)]


 • Áldozatok és gyilkosok: Gedõ Ilka gettó-rajzai és Roman György háborús bûnösök népbírósági tárgyalásain készült rajzai / Victims and perpetrators: Ilka Gedõ's ghetto-drawings and György Roman's drawings of the People's Court war criminals trials ([Washington, D.C.]: Cultural Exchange Foundation; Jerusalem: Yad Vashem, 1995-96) [ORW.1996.a.462 OIOC]


 • Ararat: a collection of Hungarian-Jewish short stories, translated from the Hungarian, with an introduction and notes by Andrew Handler (Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press, c1977) [X.950/40177]


 • Bernstein, Béla. Jókai és a zsidók: zsidó vonatkozások és alakok összes mûveibõl [With a portrait of Jókai] (Budapest, 1925) [011824.cc.41]


 • Csillag, Máté. Zsidó anekdoták kincsesháza (Budapest, 1925) [X.100/1980]


 • Csukási, Fülöp; Schön, József. Zsidó hittan a szentírás elbeszélései kapcsán, az õshéber eredeti szöveg alapján, a legjelesebb értelmezõk és fordítások egybevetésével szerkesztettek (Budapest, 1888) [3155.i.13]


 • Diamant, Gyula. Az ima a zsidóknál, a legrégibb idõktõl a talmud befejezéséig: bölcsészettudori értekezés (Budapest, 1891) [4034.k.34.(7)]


 • Dombi, Gábor. Kultúraközvetítés és a magyar zsidóság (Budapest: VITA, 1991) [YA.1996.a.17307]


 • Don, Péter. Magyar zsidó históriák: anekdota lexikon, szerkesztette és életrajzi lexikonnal kiegészítette Raj Tamás (Budapest: Makkabi Kiadó, 1997) [YA.1999.a.1567]


 • Enten, Manó. Anyák napja és a zsidóság (Kosicén, [1931]) [04033.g.81]


 • Féner, Tamás. --and you shall tell your son: Jewish customs and ceremonies in Hungary, photographs by Tamás Féner, text by Sándor Scheiber ([Budapest]: Corvina Kiadó, [1984]) [L.49/3396]


 • Fried, Dezsõ. Mohammed a régebbi zsidóság megítélésében: bölcsészdoktori értekezés (Budapest, 1939) [1933.c.51]


 • Friedman, Dénes. A zsidó irodalom fõirányai (Újpest, 1928) [11840.aaa.55]


 • Fürst, Ilona. Dóczi Lajos mint német író. Egy zsidó írói nemzedék típusa [with a portrait, a bibliography and a summary in German] (Budapest, 1932) [X.900/1266]


 • Gömöri, George. Polish and Hungarian poets of the Holocaust (Bloomington: Indiana University, Polish Studies Center, 1986) [YA.1998.a.4276]


 • Grünwald, Miksa. Zsidó biedermeier, [with a list of contents in German] (Budapest, 1937) [4517.l.3]


 • Grünwald, Miksa. Zsidó biedermeier = Juden und Biedermeier, [with a table of contents in German] In: Irodalomtudományi Évkönyv, 3. köt., pp. 291-455 (1938) [Ac.821/9]


 • Hajdu, István. Osztropoli Herschel ostora: viccek, adomák és bölcs mondások a zsidó folklórból, összeállította Hajdu István ([Hungary]: K.u.K., 1994) [YA.1996.a.22406]


 • Heller, Imre and Vajda, Zsigmond. The synagogues of Hungary: an album, edited by Randolph L. Braham with the collaboration of Ervin Farkas (New York: World Federation of Hungarian Jews; Diplomatic Press, 1968) [Cup.24.cc.31] [Cup.24.k.36]


 • Hevesi, Simon. Áldozat és bizalom: vallásos emléklapok a háborus évbõl, dr. Hevesi Simon templomi beszédeibõl (Budapest: Thália Mûintézet Rt., 1915) [YA.1995.a.21465]


 • A Holocaust a mûvészetekben = The Holocaust in the arts, szerkesztette Kabdebó Lóránt, Schmidt Erzsébet (Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1994) [YA.1998.b.5945]


 • Immanuel, Ben Solomon. [Select poems. Hung.] In: Makai, Emil: Zsidó költõk, etc. (1892) [1980.g.5]


 • JEWS. Service Books. Daily Prayers. German Rite. Hebrew and Hungarian (Bécs, 1886) [1971.aa.15]


 • JEWS. Service Books. Daily Prayers. German Rite. Hebrew and Hungarian Pozsonyban (1841) [1970.e.7]


 • JEWS. Service Books. Hagadah. Hebrew and Hungarian (Bécs, 1886) [1974.d.66]


 • Judah, ben Samuel, hal-Levi. [Select poems. Hung.] In: Makai, Emil: Zsidó költõk, etc. (1892) [1980.g.5]


 • Kaczér, Illés. [Ne félj, szolgám Jákob] Fear not, my servant Jacob: a novel ..., translated... by Lawrence Wolfe (London: Methuen & Co., 1947) [12591.p.47]


 • Kaczér, Illés. A zsidó legenda, etc. 1. Ne félj, szolgám Jákob: regény [1953] -- 2. Jericho ostroma: regény [1954] -- 3. Három a csillag: regény, 2 könyv [1955, 56] (Tel-Aviv, [1953]-56) [12597.f.4]


 • Kertész, Imre. [Kaddis a meg nem született gyermekért] Kaddish for a child not born, translated by Christopher C. Wilson and Katharina M. Wilson (Evanston, Ill.: Hydra Books, 1997) [YA.2002.a.41101]


 • Kertész, Imre. Sorstalanság: regény (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975) [YL.1990.a.496]


 • Keszi, Imre. Németh László és a zsidóság (Budapest, 1937) Libanon füzetek, no. 9 [X.100/444]


 • Kiss, József. Zsidó dalok (Pest, 1868) [11586.e.36]


 • Loew, Leopold. A zsidó eskü múltja, jelene és jövõje (Pest, 1868) [3926.g.26.(4)]


 • Loew, Leopold. Jüdische Dogmen: offenes Sendschreiben an I. Hirschler [respecting a review in Hirschler's "Izraelita Közlöny"] (Pest, 1871) [4034.g.48.(12)]


 • Makai, Emil. Zsidó költõk: mûfordítások Salamon ibn Gabirol, Juda Halévi, Sámuel Hánágid, Mózes ibn Ezra, Ábrahám Ibn Ezra, Chárizi, Manuello verseibõl, XI-XIV. század, írta Makai Emil, László Fülöp rajzaival (Budapest, 1892) [1980.g.5]


 • Nagy, Imre. Zsidó közmondások: jiddis és magyar nyelven (Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó, [1995]) [YA.1997.a.6960]


 • Osztern, Rózsa. Zsidó újságírók és szépírók a magyarországi németnyelvû idõszaki sajtóban, a Pester Lloyd megalapításáig, 1854-ig [with a summary in German] (Budapest, 1930) [11878.aa.51]


 • Raab, D. Lipót. Egyetemes naptár a juliáni, gregoriáni és zsidó-juliáni és zsidó-gregoriáni idõszámításra (Budapest, 1887) [8563.i.15]


 • Rosenberg, Ede. A zsidó népiskola a hagyomány korszakában, etc. (Budapest, 1890) [4034.m.13.(6)]


 • Rózsay, József. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. In: Pest. Magyar Tudományos Akadémia. Értekezések a természettudományok körébõl, etc., 5. köt. 1870[-67], etc. [Ac.825/62]


 • Scheiber, Sándor. Essays on Jewish folklore and comparative literature (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985) [YA.1987.b.1315]


 • Scheiber, Sándor. Folklór és tárgytörténet (Budapest: A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1977) [X.958/8462]


 • Scheiber, Sándor. Jewish inscriptions in Hungary from the 3rd century to 1686 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983) [X.421/26108]


 • Scheiber, Sándor. Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban: a középkori magyar zsidóság könyvkultúrája = Hebräische Kodexüberreste in ungarländischen Einbandstafeln: die Buchkultur der ungarischen Juden im Mittelalter (Budapest: Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1969) [01927.aa.20]


 • Scheiber, Sándor. Löw Immanuel és a zsidó néprajz ...: különlenyomat az ORE Értesítõjének 1947. decemberi számából (Budapest, 1947) [04033.h.52]

 • Scheiber, Sándor. Magyarországi zsidó feliratok: a III. századtól 1686-ig (Corpus inscriptionum Hungariae judaicarum a temporibus saeculi III., quae exstant, usque ad annum 1686), [with illustrations and a summary in German] (Budapest, 1960) [01920.aa.15]


 • Scheiber, Sándor. Tudományos tervek és könyvek... (Zsidó tudományos tennivalók Magyarországon - Külföldi zsidó könyvszemle) Különlenyomat az Orsz. Rabbiképzõ Intézet hallgatóinak 'Szolgaságból-Szabadságba' c. ünnepi kiadványából és az ORE Értesítõjének 1947. áprilisi számából (Budapest, 1947) [11925.g.7]


 • Scheiber, Sándor. Zsidó néprajzi adatok Kiss József mûveiben ...: különlenyomat az IMIT 1948. évkönyvébõl, etc. (Budapest, 1948) [010007.de.41]


 • Sebestyén, Károly Dr. Makai Emil ([Budapest]: A Népszerû Zsidó Könyvtár kiadása, [1923]) [X.989/70669]


 • Singer, Mihály. Zsidó világ: rajzok és vázlatok (Budapest, 1891) [012589.e.68]


 • Szájról-szájra: magyar-jiddis szógyûjtemény, [szerkesztették: Blau Henrik, Láng Károly] (Budapest: Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1995) [YA.1997.a.12133]


 • Száz év elõtt: az elsõ magyar-zsidó írónemzedék, szerk. Turóczi-Trostler József és Zsoldos Jenõ (Budapest: Pesti Izr. Hitközség Leánygimnáziumának Báró Eötvös József Önképzõköre, 1940) [YA.1991.a.13603]


 • A szívek kötelessége megmarad, [összeállította] Dobos Marianne; [a verseket Turczy István fordította] ([Budapest]: Kelenföld, 1989) [YA.1993.a.21853]


 • Vallástörvények az izraelita házaséletre vonatkozólag, írta egy orthodox rabbi. Harmadik átdolgozott kiadás (Székelyhíd: nyomatott és kapható Kohn Sámuelné Könyvnyomdájában, [ca.1925]) [X.208/6941]


 • Venetianer, Lajos. A felebaráti szeretet a zsidó ethikában (Budapest, 1891) [4034.k.50.(4)]


 • Weisz, Miksa. Zsidó etika. A XI-XVII. század zsidó irodalmából, etc. (Budapest: A Pesti Izr. Hitközség Kultúrszociális ügyosztályának kiadása, 1923) [X.200/37251]


 • A zsidó iskolaügy története Magyarországon: tudományos konferencia Budapesten, 1994, [felelõs szerkesztõ Balogh László, résztvevõk: Karády Viktor ... et al.] (Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, [1996]) [YA.1998.a.4006]

 Jews in Budapest

 • Felkai, László. A budapesti zsidó fiú- és a leánygimnázium története (Budapest: Anna Frank Gimnázium, 1992) [YA.1995.a.19586]


 • Hungary. Izraeliták Országos Képviselete Vádirat a nácizmus ellen: dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez, köt. 1. 1944. március 19-1944. május 15. A német megszállástól a deportálás megkezdéséig, szerkesztette Beneschofsky Ilona, Karsai Elek [with plates, including portraits and facsimiles] (1958). 3. köt. 1944. május 26-1944. október 15. A budapesti zsidóság deportálásának felfüggesztése, szerkesztette és a bevezetõ tanulmányt írta Karsai Elek (1967) (Budapest, 1958-) [X.708/4205]


 • The Jewish Museum of Budapest, Ilona Beneschofsky and Alexander Scheiber, editors, translated from the Hungarian by Joseph W. Wiesenberg (Budapest: Corvina, c1987) [YA.1991.b.5938]


 • Lévai, Jenõ. A pesti gettó csodálatos megmenekülésének hiteles története (Budapest, [1946]) [X.708/979]


 • Moess, Alfréd. Pest megye és Pest-Buda zsidóságának demográfiája, 1749-1846 (Budapest, 1968) [X.0808/764.(2)]


 • Patai, Raphael. Apprentice in Budapest: memories of a world that is no more (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988) [YA.1998.b.3593]


 • The Rabbinical Seminary of Budapest, 1877-1977: a centennial volume, edited by Moshe Carmilly-Weinberger (New York: Published by Sepher-Hermon Press for the Alumni Association of the Rabbinical Seminary of Budapest, 1986) [ORW.1998.a.247 OIOC]


 • Szita, Szabolcs. A zsidók üldöztetése Budapesten: 1944-1945 (Budapest: Magyar Auschwitz Alapítvány, 1994) [YA.1998.b.4138]


 • A zsidó Budapest: emlékek, szertartások, történelem, Frojimovics Kinga ... [et al.]; szerkesztette Komoróczy Géza (Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal; MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995) [YA.1996.b.2243]

 Jews in other regions

 • Csíki, Tamás. Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon: a miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata, 1848-1944 (Budapest: Osiris Kiadó, 1999) [YA.2000.a.27686]


 • Dávid, Ferenc. A soproni ó-zsinagóga, írta Dávid Ferenc. A soproni ó-zsinagóga helyreállítása, Sedlmayr János (Budapest: A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1978) [X.0808/764.(8)]


 • Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez: iratok a Heves megyei levéltárból, [összeállította és a bevezetõt írta Szaniszló Ferenc és Szecskó Károly] (Budapest: Magyar Auschwitz Alapítvány; Holcoaust Dokumentációs Központ, 1994) [YA.2002.a.4737]


 • Fazekas, György. Miskolc, Nyizsnyij, Tagil, Miskolc (Budapest: Magvetõ, c1979) [X.808/42130]


 • Gervai, Sándor. Nyíregyháza zsidósága élete (Jeruzsálem, 1963) [X.100/2310]


 • Grünvald, Fülöp. Öt község, [írták:] Grünvald Fülöp, Harsányi László, Schück Jenõ; Scheiber Sándor elõszavával (Budapest: Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1972) [X.0808/764(5)]


 • Harsányi, László. Adalékok a hajdúvárosok zsidóságának történetéhez, Scheiber Sándor elõszavával (Budapest: [Magyar Izraeliták Országos Képviselete], 1970) [X.0808/764(4)]


 • Harsányi, László. A kõszegi zsidók, Scheiber Sándor elõszavával (Budapest: [Magyar Izraeliták Országos Képviselete], 1974) [X.0808/764(6)]


 • Harsányi, László. A szentesi izraelita hitközség története, Scheiber Sándor elõszavával (Budapest: [Magyar Izraeliták Országos Képviselete], 1970) [X.0808/764(3)]


 • Könnyek könyve ... 1940-1945 mártírjai emlékére a pécsi izraelita hitközség ([Pécs, [1946?]) [X.708/16892]


 • Mareèková, Josefina. Kto vládne na Slovensku? [An attack on Hungarian irredentists and Jews in Slovakia] (v Praze, 1924) [08073.a.62]


 • Molnár, Judit. Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendõr kerületben (Budapest: Cserépfalvi Kiadó, 1995) [YA.1997.a.3567]


 • Móricz, Pál. Falusi zsidók, etc. (Debreczen, 1906) [12316.l.38]


 • Naves, Elaine Kalman. Journey to Vaja: reconstructing the world of a Hungarian-Jewish family (Montreal; London: McGill-Queen's University Press, c1996) [YA.1997.b.6707]


 • Schweitzer, József. A pécsi izraelita hitközség története, etc. [with plates, including facsimiles] (Budapest, 1966) [X.0808/764.(1)]


 • Sós, Endre. Zsidók a magyar városokban: történelmi tanulmány (Budapest, [1941]) [X.808/5078]


 • Szilágyi-Windt, László. A kállói Cádik: a nagykállói zsidóság története (Haifa: a szerzõ saját kiadása, [1960?]) [X.700/21430]


 • Wirth, Péter. Itt van elrejtve: tokaj-hegyaljai zsidó temetõk, fényképezte és összeállította Wirth Péter; az utószót Scheiber Sándor írta; a szövegrészleteket Jólesz László válogatta (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1985) [YL.1989.b.727]

 

Contact

Slavonic and East European Studies
European Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0) -- please write to us:

E-mail: slavonic@bl.uk

Hebrew Curators
Asian and African Studies
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7412 7646
Fax: +44 (0)20 7412 7641

E-mail: apac-enquiries@bl.uk